ลอง HMM

รูปภาพ

 

states = ('Healthy', 'Fever') 

 observations = ('normal', 'cold', 'dizzy') # The patient visits three days in a row and the doctor discovers that on the first day she feels normal, on the second day she feels cold, on the third day she feels dizzy. 

 start_probability = {'Healthy': 0.6, 'Fever': 0.4} # start_probability represents the doctor's belief about which state the HMM is in when the patient first visits (all he knows is that the patient tends to be healthy)

 transition_probability = {
 'Healthy' : {'Healthy': 0.7, 'Fever': 0.3}, # there is only a 30% chance that tomorrow the patient will have a fever if he is healthy today.
 'Fever' : {'Healthy': 0.4, 'Fever': 0.6}
 }

 emission_probability = {
 'Healthy' : {'normal': 0.5, 'cold': 0.4, 'dizzy': 0.1},
 'Fever' : {'normal': 0.1, 'cold': 0.3, 'dizzy': 0.6}
 } # how likely the patient is to feel on each day. If he is healthy, there is a 50% chance that he feels normal; if he has a fever, there is a 60% chance that he feels dizzy.

 

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

 

นำไปใช้กับชีวิตจริง โดยไปแก้ noise หรือ ลบลางการบิดเบือนของการสง

มักเอาไปใช้ สาม หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน

1. prediction system

2. recognition system เช่น Speech Recognition, Image Processing หรือการ Identify บุคคลไมวาจะเปนเสียง ภาพหรือรูปลักษณตาง ๆ

โดย หนึ่งลักษณะเฉพาะของสัญญาณเราจะสามารถสรางโมเดลไดหนึ่งโมเดล เชน

– สัญญาณเสียงของคําวา “ฉัน” ก็จะเปนหนึ่งโมเดล

– “ไป” ก็จะเปนอีกหนึ่งโมเดล

และถาเราใชแคเสียงคน ๆ เดียวมาทําการเทรนนิ่ง โมเดลจะรูจําไดถึงลักษณะเฉพาะของเสียงคน ๆ นั้นเทานั้น

ถานําเสียงของคนหลายๆ คนมาทําการเทรนนิ่งคําวา “ฉัน” โมเดลก็จะรูจําไดถึงลักษณะเสียงของคําวา “ฉัน” มากขึ้น ทําใหมีโอกาสที่คนทั่วไปสามารถใชโมเดลนี้ไดเราเรียกวา Independent Speech Recognition

ที่ Speech สามารถทำได้เพราะเราสามารถมอง speech signal เป็น stationary signal หรือ short-time stationary signal ใน short time-scale (e.g., 10 milliseconds)

3. identification system

ref : wiki, chula, kanungo

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s